Üretici Firmalar:

 •  İmplant veya yan ürünleri imalatını yapıyor olmak gerçek ve tüzel kişiliğe haiz olmak
 •  Ürünlerinin CE Belgesine haiz olması,
 •  Temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması,
 •  15 Mayıs 2014 Tarih, 29001 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken yetki belgesine sahip olmak öncelikli koşuldur. Söz konusu belgeye sahip olmayanların üyeliğin kesinleşmesini takip eden 6 ay içerisinde yetki belgesi işlemlerini başlatarak başvuruda bulunmaları şarttır.

Mümessil (İthalatcı) Firmalar:

 • İmplant veya yan ürünleri ticaretini yapmak,
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak, (Ticari Sicil Faaliyet Alanında implant veya yan ürünlerini belgeleyebilmek)
 • Üretici tarafından alınmış güncel Mümessil/Distribütör/Yetkili Satıcı Belgesi,
 • Temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması,
 • Üretici CE Belgesine haiz olması,
 • 15 Mayıs 2014 Tarih, 29001 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken yetki belgesine sahip olmak öncelikli koşuldur. Söz konusu belgeye sahip olmayanların üyeliğin kesinleşmesini takip eden 6 ay içerisinde yetki belgesi işlemlerini başlatarak başvuruda bulunmaları şarttır.

Gerekli Belgeler

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi / Kişilerin:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 5 adet Vesikalık Fotoğraf

Tüzel Kişiliğin:

 • Yönetim Kurulu Kararı Nüshası (Noter’ce onaylı)
 • Şirket İmza Sirküleri
 • Faaliyet Belgesi
 • CE Belgesi Fotokopisi
 • Distribütörlük Yetki Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Dernek çalışmaları için vektörel firma logosu / logolar
 • Giriş Ödentisinin yapıldığını gösterir dekont nüshası

GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ
“Giriş Ödentisi” miktarı 22.500 TL.  olup; Üye Kayıt Defteri’ne kayıt esnasında ödenmiş olması zorunludur.
Üyelerin ödeyecekleri “Yıllık Ödenti” miktarı ise 15.000 TL. olup; bu tutarın da, Dernek üyeliğine kabul tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenmesi gerekmektedir.
Bu miktarlar, her yıl TUFE oranını geçmemek koşuluyla, yönetim kurulunca belirlenir, azaltılabilir veya çoğaltılabilir.
Daha sonraki yıllar için ödenecek ödentiler, ilgili yılın Mayıs ayı sonuna kadar ödenecektir.

Üyelik Avantajları

 • İMPLANTDER; sektörün doğrundan ilgili olduğu başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki bağlı birimlerle oldukça iyi ve saygın bir ilişki kurmayı başarmıştır.
 • İMPLANTDER; üyelerinin tüm sektörel problemleri ile yakından ilgilenir ve çözümü konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek çözümü konusunda girişimlerde bulunur.
 • İMPLANTDER; sektörde belgesiz, sahte, kaçak ürün ticareti ve kullanımının takipçisidir ve haksız rekabetin önlenmesi konusunda aktif çalışmalar yapmaktadır.
 • İMPLANTDER; sektörümüz için oldukça önemli bir mevzuat olan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde sağlık personeli eğitimleri ve ruhsat alımı konusunda üyelerimiz için koordinasyon hizmeti vermektedir.
 • İMPLANTDER; iş dünyası için önem taşıdığı bilinen insan kaynakları konusunda üyeler arası haberleşme avantajları getirmektedir.
 • İMPLANTDER; üyelerinin kurum/kuruluşlarla, sektördeki firmalarla, firmalarımızın çalışanları ile karşılaştıkları hukuki problemlerin çözümü sürecinde yetkili kurumlarca bilirkişi olarak kabul edilmektedir.
 • İMPLANTDER; üyelerimizin sektörel konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmaktadır.
 • İMPLANTDER; üyesi olan firmaları ve ürünlerini tanıtma konusunda etkin faaliyetler düzenlenmektedir. Web sitemiz, derneğimizin yayın organı İmplantDerGi ve İmplant İhtisas Fuarımız İmplantist-EXPO 2015 bu anlamda etkin örneklerdendir.
 • TDB ile işbirliği halinde yılda belirli sürelerle çıkan ve 20.000’den fazla diş hekimine ulaşan yayınlar ile üyelerimizin bilinirliği artmaktadır.
 • İMPLANTDER’e üyelik; sivil toplum örgütü olmanın gereği olan her türlü pozitif katkısından istifade etmek, sektörün nabzını her an tutabilmek demektir.|  

Üyelik Başvuru Formu