İMPLANTDER Dental İmplant Sektör Raporu

implantder-sektor-raporuSağlık sistemlerindeki gelişmeler gücünü ‘İlaç ve ‘Tıbbi Cihaz Sanayi’ndeki gelişmelerden almaktadır. Buradaki esas farklılaşmayı yaratan tıbbi cihaz sanayidir.

Türkiye dünya turizm destinasyonları arasında 2011 yılında 29 milyon turist ile 6. sıraya yükselmiş olmasına rağmen, bu turizm hareketlerinden elde edilen gelirler açısından değerlendirildiğinde Türkiye ilk 10 ülke arasına girememektedir.

Dünya genelinde sağlık turizmi toplam harcamaları 100 milyar dolarlık hacme ulaşmış olup, bu harcamada sağlık turistinin payı yaklaşık 22 milyondur.

Ülkemizde her yıl 300.000’e yakın uluslararası hasta kamu ve özel sağlık kuruluşlarında tedavi olmaktadır. Batı ülkelerinde hasta bekleme süresinin çok uzun olması, sağlık hizmetlerinin pahalı olması ve sigorta kapsamlarının daralmaya başlaması, bu alanda Türkiye’yi cazip ve avantajlı bir konuma taşımıştır.

ABD’deki sağlık turizmi harcamalarının 5.5 milyar dolar, Avrupa’da 3.5 milyar euro civarında olduğu, yaklaşık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerden Çek Cumhuriyeti’nin bu sektörden kazancının 1 milyar doları aştığı belirtilmektedir.

Tıbbi cihazlar, her ülke için en öncelikli ve kritik sistemlerden biri olma özelliğini hep koruyan, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Oysaki 258,4 milyar dolarlık dünya pazarı ve 1,9 milyar dolarlık Türkiye pazarı ile sanayi için her kesim tarafından önemsenmesi gereken bir sektördür.

Sağlık sektörünün anahtar girdisini tıbbi cihazlar oluşturur. Bu nedenle ileri teknolojilere konu olan çalışmaları yapabilmek için tıbbi cihaz sanayinin üzerinde titizlikle durulmalıdır.

Dünyada Dental İmplant ve bileşen ürünlerin 2018 yılında yaklaşık 10 milyar dolar gibi büyük bir ticaret hacminde, gerek sanayicilerimizle bu büyük pastadan önemli bir pay almak, gerekse 100 milyar dolarlık dünya medikal turizminde ülkemizi bölgenin en çok tercih edilen ülkeler listesinde ilk sıralarda görebilmek adına kamu, özel sektör ve tüm sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması büyük önem arz etmektedir.

Hızla gelişen küresel şartlarda bizler gelecek nesillerimiz için çok daha ferah bir ülke bırakabilmek adına çok daha fazla çalışmalı, innovatif fikirlere önem veren sanayiciler ile bilim insanlarımızın değer ve beklentilerini karşılayabilen, istekli ve verimli kurumlar oluşturmayı sürdürmeliyiz.

Oğuz AKYÜZ
İMPLANTDER
Yönetim Kurulu Başkanı

Tıbbi Cihaz Sektörü

Dünyadaki tüm sağlık hizmetlerinin yarattığı büyük pazar nedeniyle sağlık sanayi dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır; 2010’da sağlık harcamalarının toplam tutarı 6.071,4 milyar dolarıdır. Tıbbi cihaz çeşitleri ile ilgili güvenilir bir tahmin yapılamamakla beraber ana kategoriler bazında dünya pazarında yaklaşık 10.000 tıbbi cihaz türü bulunmaktadır. Bunların değişik versiyonları ve farklı modeller dikkate alındığında söylenen rakamlar 90.000 ile 1,5 milyon arasında değişmektedir. Tıbbi Cihazların kullanım yerlerine göre yapılan bir sınıflandırmada ise alt gruplar şöyle oluşturulmuştur.

tibbi-cihaz-sektoru1

 

Dünya tıbbi cihaz sektör pazarı 2010 yılında 258,4 milyar dolarıdır

2012 yılında pazar büyüklüğünün 307,7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ile 2015 yılı başında 368,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir.

tibbi-cihaz-sektoru2Dünya’daki en büyük otuz Tıbbi Cihaz firmasının küresel pazardaki payı % 89’dur. (230 milyar dolar) Kalan 27.000 firmanın ise pazar payı %11’dir.

2010 Yılında dünyanın en büyük ilk onu; Johnson & Johnson, Siemens Healthcare, GE Healthcare, Medtronic, Baxter International, Philips Healthcare, Abbott Laboratories, Boston Scientific, Covidien, Becton Dickinson’dır.

Sadece bu ilk on firmanın küresel pazardaki payı, 164 milyar dolar ile %63’dür.

 

 

tibbi-cihaz-sektoru3Sağlık sektörü harcamaları içerisinde önemli bir yeri olan tıbbi cihazlar sektörünün kazanılan gelire göre dağılımı incelendiğinde;

2010 yılı itibariyle teşhis ve görüntüleme cihazları alt sektörünün 66.6 milyar dolar ile ilk sırada olduğu, bu alt sektörü ikinci sırada 38.1 milyar dolar ile sarf malzemeleri, üçüncü sırada 33.5 milyar dolar ile ortopedi ve protez cihazları ve aletleri, dördüncü sırada 25.7 milyar dolar ile tedavi edici cihazlar ve son sırada 15.8 milyar dolar ile dişçilik ile ilgili cihaz ve aletlerin takip ettiği görülmektedir.

Dental İmplant Sektörü

JP Morgan Mart 2010 Araştırma raporuna göre 2009 yılında 40 milyar dolar Dünya Ortopedik Ürünler pazar genelinde 2.8 milyar dolar ile dental implantların %7 pazar payına sahip olduğu açıklanmıştır.

2011 Yılında William Blair & Company tarafından yapılan Worldwide Orthopedic Market araştırma raporunda 2010 yılında dental implantların yaklaşık 3 milyar dolar ticaret hacmine ulaştığı tespit edilmiştir.

dental-implant-sektoru-01

 

Amerikalı MARKETSANDMARKETS araştırma ve analiz kuruluşu tarafından 2013 yılında FORTUNA 500’de yayınlanan Diş İmplantları ve Protez Piyasası (İmplantlar, Kron ve Köprüler, Abutment’lar) Güncel Eğilimler, Fırsatlar ve 2018 için Küresel Öngörüler” Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi ve dünyanın geri kalanındaki büyük pazarları, sınırlamaları ve fırsatları raporuna göre global dental implant sektörü 2015 yılında 4,2 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacağı öngörülmüştür.

Straumann şirketinin yapmış olduğu bir çalışmada ülkelerin 10.000 kişi başına uygulanan/satılan implant sayıları analizinde nüfusa göre oranla implant tüketiminde liste başını Güney Kore almıştır.

dental-implant-sektoru-02

Millennium Research Group araştırma şirketinin bölgelere göre dental implant tüketimi araştırmasında en fazla tüketim yüzdesinin AB ülkeleri tarafından gerçekleştirildiği 3 yıldaki dental implant artışının %12 olduğu sonucuna varılmış.

dental-implant-sektoru-03

MRG 2010 İstatistiklerine göre dünya dental implant tüketiminin Avrupa ülkeleri %40-45, Kuzey Amerika %25-30, Asya pasifik ülkeleri %15-20 ve %5-10 oranlarında diğer ülkeler oluşturmaktadır.

dental-implant-sektoru-04

dental-implant-sektoru-05İMPLANTDER sektör temsilcileri satış verileri ışığında 2013 yılında Türkiye geneli dental implant satışı yaklaşık 350.000 adet olarak ön görülmüştür.

dental-implant-sektoru-06Dental İmplant Kullanım Oranları Dünyanın 10 ülkesi nüfus sayısına göre yıllık dental implant tüketim oranları karşılaştırması Türkiye yaklaşık %4 nüfus/adet oranı ile tüketimde diğer ülkelerin gerisindedir.

Dental İmplant Tedavi Sayısının Diğer Gelişmiş Ülkelere Nazaran Daha Az Olmasının Çeşitli Nedenleri

– Tedavi ücretleri ve kişi başına yıllık gelir oranlarının daha düşük olması
– Türkiye’de diş hekimi sayısının AB ortalamasının çok altında olması
– Büyük şehirler dışındaki bölgelerdeki lokasyonlarda implant tedavisi konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği
– Vatandaşların tedavi korkusu, AB de olduğu seviyede ağız ve diş sağlığına verilen önemin çok düşük olması
– Dental İmplant konusunda verilen pratik ve teorik eğitim merkezlerinin yetersizliği
– Dental turizmin sağlık turizmi içerisindeki payının düşük olması ve bu konudaki politika ve teşviklerin yetersizliği

World Health Organization 2011 verilerine göre dünyadaki toplam 2 milyon diş hekiminin %53 oranla Amerika kıtasındaki ülkelerde hizmet verdiği açıklanmıştır.

dental-implant-sektoru-07

dental-implant-sektoru-082013 Avrupa birliği sağlık istatistikleri 2013 raporunda 100.000 kişiye düşen diş hekimi sayısının avrupa birliği ülkeleri genelinde 62 olmasına karşılık dünya sağlık örgütü avrupa ülkelerinin nüfus diş hekimi oranı ortalaması 50 olarak tespit edilmiştir.

Türkiye aynı istatistiklerde 100.000 kişiye düşen diş hekimi sayısının 28 olduğu tespit edilmiştir.

Dental İmplant Üreticileri

Morgan Stanley Research Europe, Dental Implants, Mart 2013 araştırma raporuna göre 2013 yılında dünyada 236 Dental implant marka/üretici bulunduğu sonucuna varılmıştır. Micheal K Jungling, 26th March 2013

dental-implant-ureticileri-1

ABD “THIRD WAVE DENTAL INSTITUTE DENTAL IMPLANTOLOGY NEWS, INFORMATION & EDUCATION” tarafından yapılan implant üreticileri istatistik çalışması sonuçlarına göre 24 ülkede 213 implant markanın istatistik raporu sunulmuştur.

dental-implant-ureticileri-2

dental-implant-ureticileri-3

Implant Manufacturers by Country İMPLANTDER tarafından 2014 yılında yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde dental ürün ticareti ile iştikal eden 500 firmanın %17 si Dental İmplant üretim/ithalat/ticaret alanları ile iştigal etmektedir.

dental-implant-ureticileri-4

Türkiye’de Dental Ürün Ticareti Yapan 500 Firma Şehir Lokasyon Dağılımı

dental-implant-ureticileri-5

Dünya Diş Hekimliği Verileri

WHO (World Health Organization) 2011 verilerine göre dünyada yaklaşık 2 milyon dişhekimi bulunmaktadır.

dunya-dis-hekimligi-verileri-1

WHO 2011 verilerine göre Amerika kıtasında bulunan 1,016 milyon toplam dişhekimi sayısının %46’sı Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet vermektedir.

dunya-dis-hekimligi-verileri-2

WHO 2011 verilerine göre Türkiye dahil 32 Avrupa ülkesinde bulunan toplam 430.000 dişhekimi sayısını Almanya %20, İtalya %13 ve Fransa %10 oranlar ile ilk sıralarda yeralmaktadır.

dunya-dis-hekimligi-verileri-3

WHO 2011 verilerine göre dünya genelinde bulunan 2 milyon dişhekiminin %43 ‘ü (832 bin) üç ülkede hizmet yapmaktadır. (Amerika Birleşik Devletleri %24, Brezilya %11, Meksika %8)

dunya-dis-hekimligi-verileri-4

Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü 2013 verilerine göre Türkiye’de aktif çalışan 21.160 dişhekimi içinden 13.112 dişhekimi özelde hizmet verirken Sağlık Bakanlığı’nda mesleğini icra eden dişhekimi sayısı 7.238 kişidir.

dunya-dis-hekimligi-verileri-5

2002 – 2012 Yılları arası bakanlık, üniversite ve özel sektörde çalışan dişhekimleri sayısındaki değişim oranları.

AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye karşılaştırması avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de 100.000 kişiye düşen dişhekimi sayıları. 100.000 Kişiye düşen dişhekimi sayısı bakımından Türkiye, AB Ülkeleri ve DSÖ Avrupa bölges ülkeleri ortalaması.

dunya-dis-hekimligi-verileri-6

Kaynak: WHO/Europe, European HFA Database, July 2013, Last available.
*Türkiye ile ilgili verilerde Aralık 2013 tarihli rakamlar esas alınmıştır.

Bazı ülkeler ile Türkiye’de 100.000 kişiye düşen Dişhekimi sayıları

dunya-dis-hekimligi-verileri-7

Kaynak: WHO/Europe, Europen HFA Database, July 2013, Last available.
*Türkiye ile ilgili verilerde Aralık 2013 tarihli rakamlar esas alınmıştır.

Yıllara göre Türkiye’de mevcut diş hekimliği fakülteleri ile bu fakültelerdeki öğrenci, öğretim üyesi sayılarındaki gelişme

dunya-dis-hekimligi-verileri-8

Kaynak: Yüksek Öğretim istatistikleri (2003-2013), ÖSYM Yayınları

Sağlık Bakanlığı 2012 verilerine göre ülkemizde bulunan yaklaşık 15 bin diş ünitin 2.973 adedinin üniversitelerde bulunduğu tespiti yapıldığı ve bu sayının 2014 Sağlık İnsangücü durum raporunda 3.251 diş üniti sayısına ulaştığı sonucuna varılmıştır.

dunya-dis-hekimligi-verileri-9

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

T.C. Sağlık Bakanlığı 2012 istatistiklerinde ülkemizde sağlık hizmetine müracaat eden toplam 350 milyon başvurunun 35 milyon müracaat sayısı ile toplam başvurunun %10 oranını ağız ve diş sağlığı hizmetleri oluşturmuştur.

dunya-dis-hekimligi-verileri-10

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
*2012 yılı öncesinde sadece Sağlık Bakanlığı değerleri verilmiştir. 2012 yılında Üniversite ve Özel sektör değerleri dahil edilmiştir.

2012 Yılında sağlık bakanlığında çalışan dişhekimlerinin yaptığı işlem sayısı ve ihtiyaç duyulan tedavi rakamları

dunya-dis-hekimligi-verileri-11

Yıllara göre Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı sürekli olarak artış göstermektedir. Özellikle de 2010 yılından sonra ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bu eğilim Türkiye’nin medikal turizm potansiyelini ortaya koymaktadır.

2011 yılında Kamu Sağlık Kuruluşlarına gelen hasta sayısı 41.847 iken bu sayı 2012 yılında 43.904’e ulaşmıştır.

2011 yılında Özel Sağlık Kuruluşlarına gelen hasta sayısı ise 114.329 iken 2012 yılında bu sayı yaklaşık olarak 2 katı artmış ve 218.095’e ulaşmıştır.

2012 yılında toplam uluslararası hasta sayısı 261.999 olarak gerçekleşmiştir.

medikal-turizm-1

Yıllara Göre Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Uluslararası Hasta Sayısı, 2012

Yıllara göre farklılık göstermesine rağmen, son yıllarda ülkemize en çok sağlık turisti Almanya, Libya, Rusya, Irak ve Hollanda’dan gelmektedir. Bu ülkeleri diğer komşu ülkeler, bazı Batı Avrupa ülkeleri ve ABD takip etmektedir.

medikal-turizm-2

Grafik 1: Mevcut Pazarların Gösterimi (Kaynak: Sağlık Turizm Daire Başkanlığı 2013)

Sağlık Turizm Daire Başkanlığının 2012 yılı medikal turizm verilerine göre yurtdışından sağlık hizmetleri için gelen toplam 170 bin kişiden %6’sı ağız, diş ve çene hastalıkları tedavisi için ülkemizi tercih etmiştir.

medikal-turizm-3

Sektörel Değerlendirme

– Dünyada aktif çalışan yaklaşık 2 milyon dişhekiminin %53’ü Amerika , %22’si Avrupa, %12’si Asya, %6’sı Orta Doğu ve %1’i Afrika Kıtası ülkelerinde bulunmaktadır. Ülkemizin nüfus diş hekimi oran kıyaslamasında AB ülkeleri 62 , DSÖ Avrupa ülkeleri 50 olmasına karşın ülkemizde bu oran 28’dir.

– 2010 Yılı toplam 164 milyar dolar dünya tıbbi cihaz ticaret pazarını 15,8 milyar dolar ile %9.6’sını dişçilik ile ilgili cihaz ve aletler sektörü; yine aynı yılda toplam 15.8 milyar dolar dişçilik ile ilgili cihaz ve aletler sektörünün 3.2 milyar dolar ile %20 ‘sini dental implant sektörü oluşturmuştur.

– Uluslararası araştırma şirketlerinin raporları ışığında 2018 yılında dental implant ve protetik dünya marketinin 9.1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacağı öngörülmektedir.

– Uluslararası araştırma şirketleri ve enstitülerin dünya genelinde 300’e yakın dental implant markasının bulunduğu bunlar içinde 224 firmanın üretici olduğu tespit edilmiştir. Dental implant marka sayısı 2005 yılında 92 iken on yıl içinde %300’lük bir artış ile sektöre yeni markalar ve oyuncuların girdiği izlenmiştir. Ayrıca sektörün güçlü temsilcileri son yıllarda birçok implant firmasını satın alarak kendi grup şirketlerine dahil etmişlerdir.

– Dünya dental implant talebini %45-50 Avrupa ülkeleri, %25-30 oranı Kuzey Amerika, %15-20 Asya Pasifik ülkeleri ve %5-10 oranında Latin Amerika ve diğer ülkeler oluşturmaktadır. Nüfusa oranla en yüksek kullanım sayını Güney Kore, İtalya ve İspanya oluştururken en yüksek dental implant kullanım miktarı Amerika Birleşik Devletleri’ndedir.

– 2014 Yılı İMPLANTDER araştırmalarına göre ülkemizde dental implant ticareti ile uğraşan 102 yerli/ithal markanın T.C. Sağlık Bakanlığı TİTUBB portalına kayıtlı 59 firmanın UBB kaydı olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı yılda 350 bin adet implantın satışı yapıldığı öngörüsü ile bu sayıların %56’sını özel diş hastaneleri ve özel poliklinikler, %29’unun serbest çalışan dişhekimleri, %14’ünün üniversite dişhekimliği fakültelerinde ve %1 oranın kamu hastaneleri tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir.

– Dental implant ürünleri sektör temsilcileri ve çeşitli kurumlardan alınan veriler, Gümrük Ticaret ve Sağlık Bakanlığının denetimleri sonucunda ülkemizde kullanılan dental implant ürünlerinin önemli bir oranının yasadışı yollar ile ülkemize giriş yapıldığı ve bir çok global markanın sahte ürünlerinin ülkemizde pazarlandığı tespit edilmiştir.

– Ülkemizde kişi başına düşen yıllık gelir oranlarının AB ortalamasından daha düşük olması, diş hekimi sayısının AB ortalamasının çok altında olması, özellikle büyük şehirler dışındaki bölgelerdeki lokasyonlarda implant tedavisi konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği, vatandaşlarımızın diş tedavi korkusu ve diş sağlığına verilen önemin çok düşük olması sektörde implant pratik ve teorik eğitim merkezlerinin yetersizliği, dental turizmin sağlık turizmi içersindeki payının düşük olması ve bu konularda ülkemizde politika ve teşviklerin yetersizliği dental implant tedavi sayılarının gelişmiş ülkelere nazaran çok daha düşük olmasını sağlayan başlıca unsurlardır.

– Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesi içinde bulunan 56 ülkenin nüfusu 1,5 milyardır.

– Yurt dışı tanıtımların ve yurt içi hizmet kalitesinin arttırılması önceliği İle toplam medikal turizm %6 oranı diş tedavisi için tercih edilmiş olan ülkemizin hedeflenen 750.000 turist sayısına ulaşması karşısında sektöre 45.000 yeni müşteri katılacağı öngörüsü karşısında Dental İmplant sektöründe faaliyet gösteren her kesimin hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir.